Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie realizuje projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce


Wójt Gminy Mieścisko działając na rzecz gminnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej tj: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku i Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w imieniu Gminy Mieścisko złożył wniosek i realizuje Projekt  „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektu, po podpisaniu umowy Gmina Mieścisko otrzyma grant w wysokości do 100.000 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 10%. Środki grantu zostaną przekazane w/w instytucjom i przeznaczone na działania obejmujące m.in.

  • dodatki / dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników – etatowych i nieetatowych – faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku rodzinnym / domowym / zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających (np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych),
  • doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej,
  • zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.