Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie powstał w 2006 r. i  jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną przez Gminę Mieścisko we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Zakładu jest zatrudnienie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz pomoc tym osobom w załatwianiu ważnych spraw życiowych.

Przedmiotem działalności zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ZAZ działa w ramach trzech działów:

  • ogrodniczo-porządkowego,
  • krawiecko-pamiątkarskiego
  • niszczenia dokumentów.

Obecnie zatrudniamy 45 osób z czego 34 to osoby niepełnosprawne i 11 kadra obsługi zakładu.